Aktuality a oznámení

Dividenda za rok 2022

31. 8. 2023

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (“Společnost”) dne 31.8.2023 rozhodlo, že předloží valné hromadě Společnosti návrh, aby za rok 2022 schválila dividendu ve výši 13,50 Kč na 1 akcii před zdaněním.

V souladu s rozhodnutím představenstva ze dne 21.8.2023, které bylo oznámeno na webu Společnosti dne 21.8.2023, bude o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 rozhodováno valnou hromadou mimo zasedání. Návrh rozhodnutí per rollam bude doručen akcionářům uveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a současně na webu Společnosti dne 4.9.2023.

Hlasovat bude možné od 4.9.2023 do 19.9.2023

Oprávněni hlasovat jsou akcionáři Společnosti, kteří byli k rozhodnému dni, 28.8.2023, zapsáni jako vlastníci akcie(í) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

Bude-li dosaženo potřebného počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí a rozhodnutí bude přijato marným uplynutím lhůty pro doručení hlasovacího lístku, rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu bude 29.9.2023, sedmý pracovní den následující po dni přijetí rozhodnutí per rollam.

Aktuální zpráva je ke stažení zde.