Regulatorní informace

Prospekty ke stažení

Prospekt akcií Kofola ČeskoSlovensko a.s. byl připraven za účelem veřejné nabídky až 2 175 000 akcií společnosti. Schválen byl Českou národní bankou k 20. listopadu 2015.

Prospekt akcií Kofola ČeskoSlovensko a.s. byl připraven za účelem uvedení 22 020 000 ks akcií formující základní kapitál společnosti k obchodování na Burze cenných papírů Praha a nezakládá veřejnou nabídku akcií v kterékoliv jurisdikci. Schválen byl Českou národní bankou k 30. září 2015.

PŘED ZÍSKÁNÍM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM UVEDENÝM NA NÁSLEDUJÍCÍ WEBOVÉ STRÁNCE SI, PROSÍM, PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE. ZVOLENÍM TLAČÍTKA „ANO“ NÍŽE POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE PŘEČETLI, PLNĚ JIM ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE SE ZDE STANOVENÝMI OMEZENÍMI.

Toto sdělení v žádném případě nepředstavuje ani nezakládá součást jakékoliv nabídky na prodej nebo upsání ani zprostředkovaní nabídky na koupi či upsání cenných papírů Společnosti ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě nebo Japonsku (nebo v jakékoliv jiné jurisdikci, ve které je taková nabídka či zprostředkování nabídky nezákonné) a ani nebude tímto způsobem vykládáno. Následující dokumenty ani cenné papíry, na které se níže uvedené dokumenty vztahují, nebyly zaregistrovány, schváleny ani oznámeny v jiné zemi než v České republice, Slovensku a Polsku, zejména v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, měnící Směrnici 2001/34/ES, v platném znění.

Cenné papíry na které je odkazováno na následující webové stránce nebyly a nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech“), a nesmějí být nabízeny či prodávány ve Spojených státech amerických nebo na účet či ve prospěch osob ze Spojených států amerických, vyjma transakce, která nepodléhá registračním požadavkům Zákona o cenných papírech nebo je z nich vyjmuta. Pojmy použité v tomto ustanovení mají význam, který jim byl přiřazen v Regulaci S podle Zákona o cenných papírech. Žádná veřejná nabídka cenných papírů nebude uskutečněna ve Spojených státech amerických. Informace uvedené na následují webové stránce nebudou distribuovány, zveřejňovány ani jinak rozšiřovány, ať již přímo či nepřímo, do Spojených států amerických.

Nabídkový prospekt (dále jen „Prospekt“), vypracovaný v souvislosti s veřejnou nabídkou investorům v České republice, Slovensku a Polsku a přijetím nových akcií k obchodování na Burze cenných papírů Praha a všech akcií Společnosti k obchodování na Burze cenných papírů Varšava, je jediným závazným dokumentem obsahujícím informace o Společnosti a veřejné nabídce jejích akcí v České republice, Slovensku a Polsku.

Prospekt byl dne 19. listopadu 2015 (s účinností od 20. listopadu 2015) schválen Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) jakožto orgánem pověřeným dohledem nad českým kapitálovým trhem a byl uveřejněn v České republice dne 20. listopadu 2015. Prospekt byl dále uveřejněn na Slovensku, jakmile byly splněny všechny podmínky stanovené slovenským zákonem č. 566/2001 Z.z., o cenných papírech a investičních službách, v platném znění, tj. jakmile Národná banka Slovenska dostala od ČNB vyrozumění o schválení Prospektu a obdržela osvědčení o schválení Prospektu spolu s Prospektem a překladem jeho shrnutí do slovenštiny, a také v Polsku, jakmile byly splněny všechny podmínky stanovené polským zákonem o veřejné nabídce ze dne 29. července 2005, v platném znění, tj. jakmile polský orgán finančního dohledu, Komisja Nadzoru Finansowego, dostal od ČNB vyrozumění o schválení Prospektu a obdržel osvědčení o schválení Prospektu spolu s Prospektem a překladem jeho shrnutí do polštiny.

Informace umístěné na následující webové stránce nejsou určeny k šíření mimo území České republiky, Slovenska a Polska.

Volbou možnosti „ANO“ níže potvrzujete, že se nacházíte na území České republiky, Slovenska nebo Polska. Přístupem k následujícím dokumentům a jejich prohlížením v rozporu s předchozím prohlášením se můžete dopustit porušení předpisů upravujících obchodování s cennými papíry v některých jurisdikcích.

Tímto přijímám výše uvedené podmínky a ujednání.

Ano Ne